FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Invitation for Bids

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

विज्ञापन नं १०-२०७८/७९, कृषि सेवा करार, सहायक चौथो तह, नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

विज्ञापन नं ९-२०७८/७९, स्वास्थ्य सेवा करार, सहायक चौथो तह, अ.न.मि. (बर्थिङ सेन्टर) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

विज्ञापन नं ८-२०७८/७९, स्वास्थ्य सेवा करार, सहायक चौथो तह, अ.न.मि. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

विज्ञापन नं ०७-२०७८/७९ स्वास्थ्य सेवा करार, सहायक चौथो तह, अ.हे.व पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

Pages