FAQs Complain Problems

७५/७६

परीक्षा कार्यक्रम सारिएको सम्बन्धमा

करार सेवामा कर्मचारी(अ.हे.व., अ.न.मी. र अ.न.मी. बर्थिङ सेन्टर प्रयोजनको लागि) भर्नाका लागि प्रकाशित विज्ञापनको लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता मिति २०७६/०८/२१ गते विहान ११:०० बजेको लागि सारिएको हुँदा सबैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Pages